Zápis ze zasedání Rady Obce spisovatelů

Zápis ze zasedání Rady Obce spisovatelů, která se konala ve dnech 5. a 6. ledna 2018 v Hereckém muzeu Viktorka, Ratibořice

 

Přítomni: Tomáš Magnusek, Lýdie Romanská, Jarka Málková, Františka Vrbenská,

Olga Nytrová, Otto Hejnic, Alois Marhoul, Daniela Kovářová, Radim Uzel,

Hana Hosnedlová

Omluveni: Vlado Ríša, Ivo Harák

 

Pátek 5. ledna 2018

 1. Webové stránky OS: Alois Marhoul se pokusí získat přístupové údaje k administraci webových stránek od pana Pavla Skramlíka s tím, že by jejich vedení převzal František Tylšar z jižních Čech. Pokud jeho snahy nebudou úspěšné, pak p. Tylšar postaví nové stránky, Daniela Kovářová spustí facebook.

 

 1. Noví členové OS: Rada OS schvaluje nového člena obce: básníka Jakuba Fišera z Plzně.

 

 1. Noviny OS: zůstává v platnosti šéfredaktor Radim Uzel, který dává dohromady všechny příspěvky, pak hotový materiál pošle Lýdii Romanské, která provede první korekturu a pošle text Vladu Ríšovi, jenž ho vysází a vrátí Lýdii ke druhé korektuře. V každém čísle novin bude malá rubrika se statistikou včetně nově přijatých a odejitých členů (zajistí Daniela). Členové Rady jsou žádáni o informace o zemřelých členech. Aktuální číslo Novin OS začle Tomáš Magnusek zašle Daniele v PDF. Uzávěrka příspěvků pro třetí číslo Novin OS se stanoví na 2. 2018. Poté bude následovat zvláštní číslo a na valnou hromadu třetí číslo.

 

 1. Distribuce druhého čísla Novin OS: Tomáš Magnusek doručí vytištěné Noviny Olze Nytrové, Olga zajistí rozeslání členům rady na adresy a v počtech, které jí členové rady zašlou mailem. Zájemci o zaslání balíku s příslušným počtem výtisků nechť se obrátí na Olgu Nytrovou.

 

 1. Finanční situace OS: Radim Uzel a Tomáš Magnusek zaplatili ze svých osobních prostředků dluh, který Obec měla vůči ÚMO Praha 1. Rada OS schvaluje tyto částky (Radim Uzel 20.000 Kč) jako bezúročné půjčky Obci a zavazuje se oběma donátorům tyto částky vrátit. Na běžném účtu OS je v současné době cca 1800 Kč, nakladatel almanachu Duše plné slov v nejbližší době pošle zisk z prodeje od distributora.

 

 1. Členská základna OS: Daniela Kovářová rozešle mailem všem členům informaci o členských příspěvcích, o vyhlášení ceny Miloslava Švandrlíka, o možnosti darovat obci finance, o webových stránkách, o plánované valné hromadě a rozešle všem členům, kteří mají mail, v PDF poslední číslo Novin OS.

 

 1. Valná hromada OS: uskuteční se v sobotu 8. prosince 2018 od 10 do 14 hodin. Prostor (patrně magistrátní na Mariánském náměstí) zajistí Tomáš Magnusek, obeslání mailem a moderování má na starosti Daniela Kovářová, další úkoly budou rozděleny posléze. Účast všech členů Rady a revizní komise OS povinná, neboť nejbližší valná hromada bude volební.

 

 1. Cena Miloslava Švandrlíka 2018: OS vyhlašuje další ročník ceny Miloslava Švandrlíka o nejlepší humoristickou knihu předchozího roku. Městská část Praha 11 má opět zájem o spolupořádání, přislíbila pro letošní rok vyšší příspěvek. Za organizační stránku odpovídá Olga Nytrová a Františka Vrbenská.

 

Pokračováno v sobotu 6. ledna 2018

 

 1. Spolupráce se slovenskými spisovateli: Lýdie Romanská informovala o spolupráci a stavu příprav česko/slovenské antologie poezie (s pracovním názvem Refrény času), jež se připravuje k vydání. Alois Marhoul doplňuje informaci o akci Česko/slovenské dotyky, kterou každoročně pořádá s Ondřejem Hníkem. Na Slovensku v loňském roce vzniklo sdružení Ars poetry, které zaštiťuje guvernér Slovenské národní banky. Po diskusi Rada Obce spisovatelů konstatuje, že vedení Obce spolupracuje s vedením slovenského Spolku spisovatelů (jednání má na starosti Lýdie a Alois), zatímco jednotliví členové OS realizují individuální spolupráci také s odštěpenými spolky a slovenskými spisovateli.

 

 1. Cena Vladimíra Neffa: Ve stavu dokončování je ustanovení ceny za nejlepší historický román roku pojmenované po Vladimíru Neffovi ve spolupráci s KALF, což má na starosti Lýdie a Františka.

 

 1. Spolupráce s čínskými spisovateli: Radim Uzel informuje o setkání s čínským zástupcem Li a o nabídce na reprezentativní publikaci čínské a české poezie. Problematiku má nyní na starosti Alois Marhoul a bude průběžně informovat o stavu příprav.

 

 1. Spolupráce s polskými spisovateli: Rada nabízí Viktorku jako místo setkání a sídlo Obce spisovatelů, podrobnosti dohodne a termín vybere Alois Marhoul po projednání s Tomášem Magnuskem a za možné přítomnosti Radima Uzla.

 

 1. Stoleté výročí OS: Rada OS diskutuje možnost vydat ke stému výročí publikaci o stovce osobností, které ovlivnily OS. Tento návrh neprošel hlasováním, nicméně souhlas vyvolal návrh vytvořit k říjnovému výročí zvláštní číslo Novin OS se stovkou osobností Obce spisovatelů a s jejich fotografiemi. Výběr provede Tomáš, každý člen Rady má za úkol zajistit, najít a poslat Radimovi datum, místo narození a fotografii.

 

 1. Členská základna OS: Rada doporučuje, aby se jednání Rady účastnil zástupce regionu východní Čechy, Varnsdorf a Brno. Tomáš Magnusek bude na tomto úkolu pracovat a přizve aktivní spisovatele z těchto regionů ke spolupráci.

 

 1. Mezinárodní sborník k 1. světové válce: Františka Vrbenská informuje o povídce Veliká Věc naší členky Anny Šochové zařazené do sborníku, Rada OS schvaluje náklad související s proplacením překladu této povídky do angličtiny, překlad zajistí Julie Nováková.

 

 1. Budoucnost OS: Rada konstatuje, že bez masivní dotace nebude Obec spisovatelů schopna fungovat jinak než s administrací webu, občasným vydáváním Novin OS, Ceny Miloslava Švandrlíka, ceny Vladimíra Neffa za nejlepší historický román, Mobelovy ceny, a s dalšími regionálními a s individuálními aktivitami. Za této situace se dává všem členům Rady ke zvážení do příštího zasedání Rady, zda budou mít zájem kandidovat na podzim znovu do Rady OS.

 

 1. Další zasedání Rady OS se uskuteční v pátek 27. dubna 2018 ve 13 hodin v Paláci Fénix, Václavské nám. 56, na dveřích je uvedeno Spolek Slovácko. Místnost, kávu a čaj zajistí Radim Uzel. Účast všech členů Rady i revizní komise je povinná.

 

Zapsala: Daniela Kovářová

Zápis ověřil: Tomáš Magnusek a celá Rada OS

Napsat komentář